Šuranské cukrovarské dráhy ...

HLAVNÁ
TRAŤ

..z Šurianskeho cukrovaru cez Poľný Kesov do stanice Trnovec nad Váhom ... 
Na tejto stránke nájdete aj informácie o histórii, budovaní a foto pozostatkov Šurianskej cukrovarky všeobecne ...

Úvodom

Hlavná trať je hlavná trať, povedal by skoro každý. Lenže sú hlavné trate malých tratí a veľkých tratí. Ťažko by bolo zaradiť túto. Malá je rozchodom a veľká dĺžkou. Poďme však trochu aj k histórii tejto hlavnej trate alebo konkrétne k trati zo šurianskeho cukorvaru do Trnovca nad Váhom.
Podklady sú z článkov od J. Přibyla a J. Bosáčka l z magazínov ŽELEZNICE, Tulák po dráhách

Fotografická reportáž

Šurany cukrovar - Degeš (Rastislavice)

foto . © L. Perný & L. Baláž / fotografia ŠURIANSKEHO CUKROVARU z článku Spomínky na šuranskou cukrovarskú železnici  od Jozefa Bosáčka 
(foto je zo zbierky M. Horiny a bola uverejnená spolu s ostatnými v magazíne ŽELEZNICE s komentárom
"Cukrovar v Šuranech a pohled jeho strojovny"

 

Šurianska cukrovarská železnica mala začiatočnú alebo aj koncovú stanicu v šurianskom cukrovare. Trať viedla cez dvor Tlmač , Nový Svet a Nový Degeš...

Preložený článok J. Přybila - Po trase ŠCŽ / preložil L. Perný  - Prvá časť

Začíname v Šuranoch kde sa nachádzajú najznámejšie pozostatky dvoch najväčších mostov na trati ktoré išli cez dve trate. Koľajisko šurianskej malej dráhy sa rozkladalo vnútri smyčky, šikmo k pôvodnej vlečke. Do cukrovaru sa úzkorozchodka dostávala ľavým oblúkom, pričom úrovne krížila smyčku a cestu a pokračovala okrajom nádvoria. Tu opäť úrovne krížila pôvodnú vlečku a vyústila pri repných kanáloch.

foto - 1. (vlavo) - vlečka do cukrovaru (1435), 2. (vpravo) - vlak smeruje na vlečku kovošrot Šurany © L. Perný Máj 2006

Opačným smerom drážka stúpala na násype v ktorom už zmienenom opustenom pruhu vedľa pôvodnej vlečke a behom nasledujúcich 250 m prekonala 4-mi mostami túto prekážku : miestnu komunikáciu, novú trasu vlečky, trať od Nových Zámkov a do Palárikova. Pri novozámockej trati sa dochovala jedna vysoká betónová opera mostu s kúskom násypu, pri druhej trati stoja opery obe.


foto - 3. (vpravo) - Os vlak v žst. Šurany / v pozadí vidieť oporné múry mosta nad hlavnou železnicou

 Pokračovanie telesa v poli je zlikvidované, repárka tu klesala a pozvoľna sa približovala k Palárikovskej trati, práve po prekrížení poľnej cesty sa vedľa železnice objavuje úzke teleso. Slabých 400 metrov severne od drážky prebieha rovnobežné viac než kilometer dlhá úzkokoľajka na prepravu hliny do miestnej teheľne. Od prejazdu hlavnej cesty na NZ teleso sleduje južný okraj dvora Albertov, ďalej k ceste do Palárikova je rozorané. Odtiaľ miery k severu pás vegetácii medzi poľom, v cieľom tomto 3,5 km dlhom priamom úseku viedla trať vľavo od cesty. Neskoršia cesta, jej teleso využila zarastená, nová je vyjazdená po socialistickom spôsobe okrajom poľa. V obci Nový Svet vyvstáva prekážka v podobe oploteného hospodárskeho dvora. Za obcou teleso pokračuje v obdobnom stave s tím rozdielom , že sa tu nepoužíva žiadna cesta, zato je lemované starými drevenými stĺpmi telefónneho vedenia. Za nízkym násypom a zárezom trasa uhýba doľava a vchádza do cesty , keď pôvodná zanikla. Asi o 200 m dal trať staršou cestou krížila , mierne "esíčko" je stále dobre pravdepodobné. Ďalší kilometer strávila úzkokoľajka vpravo vedľa cesty. Na rozcestí trasa zabočí vľavo a vstupuje na oplotený súkromný pozemok. Za otvorenou bránkou sa rysuje začiatkom pruh trávnatého koberca , potom v oranici hrana telesa, čo sa stáča doprava a vtom v nepoznateľnej podobe šikmo je zrejme opustený dvor Tlmač. V poli sa smerom k stavaniu odkláňa línia telefónnych stĺpov. Za dvorom dočasne pravdepodobne teleso zaniká v asfaltke pozdĺž stromoradia. Pôvodná cesta aj tu viedla mimo-drážne teleso, a síce vľavo. Po 500 m asfaltka uhýba veľmi mierne doľava , dávna cesta k Novým Rastislaviciam zmizla - rozoraná. Až pred obcou Rastisalvice (Nový Degeš) , cca 2,3 km trasa vychádza z oploteného pozemku. Kríži cestu (vlastná fotografia nižšie), pás telesa pokračuje priamo poľom okolo obce Na jej konci sa stáča doprava, do krátkeho veľmi zarasteného úseku. Pred vodným kanálom sa zjaví holí násyp a v ňom pekný tehlový priepustok. Za vodou rozoraná trať mierila šikmo k ceste a po jej ľavej strane dosiahla Rastisalvíc (Degeš, st.Degeš). Pri prvom dome znova začína násyp, le sa však zmenšuje a stráca. Trať prešla cestu smer Jatov a po 700 m sa oddiali smerom doľava vetva do Jatova. Rozvetvenie doplnila spojka pre priamu jazdu z jatovskej odbočky do Branču , zrušená zrejme po 2. Svetovej vojne... (pokračovanie - vetva do Jatova) (preložený úryvok článku Přibil - Po trase ŠCŽ...)

 

Degeš (Rastislavice) - Poľný Kesov

(Degeš - Nový Degeš ), Degeš - Jatov, Degeš -mjr. Degeš, Degeš - nakl. Degeš

(pokračovanie prvej fotoreportáže Brančská trať)

... zničený a totálne dezorientovaný sme sa dostali na betónovú cestu pri obci Rastiaslavice. Ani sme netušili že stojíme na križovatke železnice ktorá išla na dva smery (Nový Degeš a Šurany cukrovar)...

... do obrazu nás dostal rodák z obce Rastislavice. Podľa neho, sme išli dobre a keby sme išli rovno a nezabočili, dostali by sme na smer Nový Svet. Pýtali sme sa ho aj na pozostatky úzkorozchodky. Podľa neho kamera alebo nakrútenie železnice na celuloid je úplne vylúčený a čo sa týka fotografií - možno obecný úrad.

Artefakty z železnice nemá odložený nikto - iba v Poľnom Kesove, kde pôjdeme v tretej reportáži...

(foto vpravo) Na tomto mieste sa nakladala repa povedal ešte starší rodák z tejto obce ktorého sme stretli počas fotografovania...

... k tomuto nákladisku ste sa na mašinke dostali cez túto imaginárnu výhybku. (foto vlavo)

 

... išli sme smerom k miestnemu pohostinstvu odkiaľ železnica odbočovala smerom na Jatov.

 

A tu končíme našu druhú (tentokrát fotografickú reportáž z trate 442)...

Poľný Kesov - Trnovec nad Váhom

(5. pokračovanie preloženého Přibilovho článku)

...po východe z Poľného Kesova trasa prejde cestu a klesá dva metre hlbokým zárezom k Cabaj- skému potoku. Obdobne vysoký násyp pravým oblúkom dorazí k mostu ktorý je upravený pre prechádzanie poľnohospodárskych vozidiel. za potokom násyp pokračuje mierne vpravo, ďalšie po- zostatky sú na ploche miestneho JRD a i ďalej sú zničené. Trať vystúpila k hlavnej ceste a pridala sa k odbočujúcej ceste, rovnako asfaltovej, na jej ľavú stranu. Teleso čoby zarastený násyp patrí k odbočke na Pereš a Nový Dvor ... Hlavná trať za rozvetvením prešla cestu a vľavo vedľa inej išla okrajom lesa. Sučasná cesta ovšem využíva práve telesa , na rohu lesa z ktorého schádza. O kúsok ďalej je dobré pravdepodobne mierne "esíčko" prechodu drážky na pravú stranu cesty. Takto viedli pospolu dlhým priamym úsekom do Veľkej Doliny. Dnešná cesta v širokom páse medzi poli je kľukato vyjazdená, pás pretína obec Veľku Dolinu. Trasa začína pozvoľna stúpať k svojmu najvyššiemu bodu, za obcou vedie podiaľ vinici najskôr ako asfaltová cesty, od druhej polovice nespevnená. Táto prechádza ( so spornými zbytkami telesa vpravo) okolo miesta zlikvidovaného dvora Kesovský Pereš. Po ďalších 400 m drážka zamierila šikmo vľavo cestou cez pole, rovne pokračovala krátka odbočka do dvora Riegel , po vojne ešte skrátená (zrejme k osamelému domu).

 1. - historická foto © L. Perný & L. Baláž /  foto z cukrovarských tratí z článku Spomínky na šuranskou cukrovarskú železnici  od J. Bosáčka 
(foto je  uverejnená spolu s ostatnými v magazíne ŽELEZNICE l  foto je zo zbierky D. Németha

Teleso v poli je Rozorané vrátane ľavého oblúku , kde hlavná trať dosiahla (druhého rovnakého) vrcholového bodu (druhý je v Branči) 159 m.n.m . Ďalej je zarastené teleso opäť pravdepodobné, naviac sa rozlišuje pre dve koľaje - nakladište. Pred hlavnou cestou do dvora Bačala sa stráca. Za cestou terén klesá do vážskej nivy , je tu väčší sklon než na druhú stranu vo veľkej doline. Bohužiaľ tu železničiar uvidí dnes len pole , úplne zlikvidovaná je miestna atrakcia, miniatúrny - "repářský Semmering " ; asi 1,3 km dlhý úsek s troma oblúkmi približne 180-stupňovými, ktorými zdolával priamou vzdialenosť 500 metrov. Zarastené teleso v poliach je dochované až do rovnakého úseku pod "Semmerinngem". V pravom oblúku, ním sa stáča kolmo proti diaľnici , leží opera malého priepustu, v polovici kolmého úseku sa trasa prehupne na pravú stranu súbežného suchého priekopu. Poblíž hlavnej stanice stopy nie sú , trať si od nej zachovala odstup 50 metrov. Pri odbočnej cesty do Kľúčiarne sa úzkokoľajka vetvila , a to hneď do troch smerov pričom ani jeden nebol koncovou odbočkou, - prejazdou traťou všetkými sa po opätovnom spojení dalo prísť do Trnovca nad Váhom. Doprava cez hlavnú cestu išla vetva na Goradzov a Kopanicu (dlhé asi 6 km). Cestu doprevádzala priama trať na Trnovec...


Foto : Tomáš Rotbauer
(väčšia foto)

Článok ´"Po trase šuranské cukrovarské železnice" (preložený do SK) je rozdelený na následných podstránkach

1. Šurany - Degeš (tu)

2. Jatovská trať

3. Brančská trať

4. Kesov - Nový mjr

5. Kesov-Trnovec (tu)

6. Trnovecké spojky

7.Spojky - malé trate (+)

| |
Degeš - Jatov |Poľný Kesov (fotoreportáž 3) |Trnovec nad Váhom (fotoreportáž 4)

© L. Perný, 2006 l http://www.surail.szm.sk