Šuranské cukrovarské dráhy ...

Brančská trať
Spracovali : L. Perný a Milan Perný v roku 2006

Menej známa história "brančskej trate"

Lokomotíva v Poľnom Kesove (foto Z Semafor)

Ako bolo spomínané v článku Jaroslava Přibila - Po stopách Šuranské cukrovarské železnice z ktorého čerpám ešte stále dosť informácií - železnica do Branču, bola postavená ešte v období 1. Svetovej vojny, kedy bola časť zrušená a znovu postavená (pravdepodobne počas vojny), na tej istej trase čo v prvom období tejto železničky. Koncová stanica (a pre brančskú trať začínajúca) bola Štefanovičová (Jozefov Dvor). Po tejto stanici by v cestovnom poriadku boli už len stanice Taráň a Branč . Celý úsek tejto trate tu tvorí niekoľko zaujímavých artefaktov, ktoré sú podrobne popísané v pokračovaní článku. Jeden z nich je napríklad nadjazd v Branči, DVOJKRÍŽ SLOVENSKÉHO ŠTÁTU s letopočtom 1943 (bol tu vytesaný zárez ktorý je už dnes zasypaný), most pri Taráni  a staničná budova Taráň.

Trať do Branču bola vybudovaná pre Nitriansky cukrovar (chaos ktorý vznikol cez vojnu vďaka hraničným prechodom - VIEDENSKÁ ARBITRÁŽ). Hneď po vojne stratila "brančská trať" význam (repa sa mohla prevážať znova do šurianskeho cukrovaru) a bola zrušená. Veľmi ľutujem že neviem prakticky nič z histórie brančskej trate v období 1. Svetovej vojny. Čo sa týka druhej časti histórie tejto trate : Na jednej z najzaujímavejších vojenských stavieb- verejno-právna pochôdzka - 22. 6. 1943 a technicko-policajná pochôdzka bola 14.12.1943. Trať merala 6,6 km , do Horného Taráňa najskôr využila telesa zrušeného úseku. Trať stratila význam pravdepodobne už v roku 1945...

 

Na tejto stránke sa zaoberám traťou ako celkom od obce Branč až po Poľný Kesov

history photo :
Ž Semafor (článok Cukrová železnica)

Prvá fotoreportáž pozostatkov trate 442 nás zaviedla do obce Branč, kde táto "brančská časť" začínala... Na začiatok chcem ešte spomenúť spoluautorov tejto reportáže, bez ktorých by táto fotoreportáž nevznikla. Je to brat Milan Perný (spolupracovník na ceste), p. uč. Gocníková zo ZDŠ Komjatice (vypožičanie digitálneho fotoaparátu) a miestny obyvatelia z obcí Branč, Štefanovičová, Taráň, Poľný Kesov a Rastislavice.

Výprava po stopách úzkorozchodnej železnice

... začíname v obci Branč

Začiatok našej päť hodinovej túry je v Branči. Prvý artefakt je mohutná prekladacia rampa na bývalom nákladišti. Oproti staničnej budovy sa nachádza aj dom ktorý patril úzkorozchodke (dva ihličnaté stromy na prvom obrázku)...

Rampa v Branči bola postavená pre Nitriansky cukrovar. Časť po Štefanovičovú (Taráň) bola postavená tiež v prvom období a teleso (násyp) z druhej histórie tejto trate bol vybudovaný na časti trate Jozefov Dvor - Štefanovičová. Čo sa týka rampy - v roku 1928, tu už cukrovar Šurany, kvôli hospodárskej kríze nechceli nakladať a rampa stratila pravdepodobne účel. V roku 1929 bolo vytvorené verejné nákladisko Branč, ktoré bola hneď (pre slabú frekvenciu) zrušené - už v roku 1935. Po zmene pomeru bolo pravdepodobne znova otvorené...

... trať podľa mapy išla kolmo na kopec, kde je dodnes zachovaný násyp (je naznačený na hornej, strednej fotografii dvomi modrými čiarami {tadiaľ asi išli koľaje}) a na ďalšej fotografii je krajina, ktorou železnica stúpala a fotografia násypu, ktorý je niekoľkokrát prekopaný miestnymi vinohradníkmi ... 

...objavenie mosta (Km 0,5-2)

... z násypu trate by musel dnes vlak preletieť na druhú stranu, kde je most. Teleso ktoré išlo priamo k mostu je totiž prebúrané a na jeho mieste je cesta ...

KAMENO-BETONOVÝ MOST (nadjazd) je krásne zachovalý. Jedna z najzaujímavejších vecí na moste, sú zachovalé schodíky (tretí obrázok zľava) -klikni na zmenšený obrázok-. Železnica išla z mosta asi 4 m vysokým násypom ... (teleso je tu prerazené)  / foto nižšie /

... k svojmu vrcholovému bodu (189 m.n.m), ktorý dodnes leží pri ceste. Je tu slovenský dvojkríž s letopočtom 1943 (prvý obrázok dole zľava). Keby len bolo toho, kto by sa o to staral...

 

 ...na ľavej strane môžete zahliadnuť súsošie Cyrila a Metoda (foto stred. hore). Trať sa ďalej (kvôli členitému terénu) odialilaa od hlavnej cesty a obchádza ju širokým oblúkom. Zvláštne je, že kilometrovník (Km 2) nájdete odhodený pri hlavnej ceste. Oblúk tvorí pás stromov, ktorý vidíme na obrázku (hore vpravo)...

 

Blížime sa k bývalému nákladišťu Taráň (Km 2-3) - priepust

... trať sa približuje k ostrovu v "tvare klinu" a blíži sa k priepustu z roku 1943...

... pekne zachovalý priepust sa nachádza hneď vedľa cestného...

Sme na bývalom nákladišti Taráň (Km 3)

Po prejdení priepustu sme zabočili. Cesta (a aj trať) sa stáča doľava, kde je bývalé nákladište Taráň. Odfotil som aj Kilometrovník 3...

... bývalé úzkorozchodné železničné nákladisko Horný Taráň ... (hore)

Prekvapenia v kríkoch (Km 4)

...keď vyjdeme z Horného Taráňa, po ceste k zákrute uvidíte umelý kanál, s odhodeným kilometrovníkom (obrázky hore). Ideme po ceste rovno a uvidíme ďalší kilometrovník (v strede) a opery mostu (vpravo) ...

... vedľa je obrázok trase železnice okolo miestneho cintorína na smer Jozefov Dvor (Štefanovičová)  ...

Sme v Jozefovom Dvore (Km 5-6 {asi})

Pred nákladišťom je tu kilometrovník (piaty). V Jozefovom Dvore je takéto zrekonštruované bývalé nákladište...


další maďarský kilometrovník (ešte v obci)bývalé nákladište Jozefov Dvor

... stojím pri tabuli ktorá označuje východ z obce...... už maďarský kilometrovník...Na konci Štefanovičovej som si postál pri tabuly a išli sme ďalej, kde sme objavili asi kilometrovník č. 6.

 

Po ceste civilizáciou sme išli po poľnej trase (nedoporučujem) (Km 6-7 {asi})

... pri ceste poľom som odfotil aj násyp v kroví, ktorý by ste si na prvý pohľad nevšimli...

 

... dostali sme sa až na koniec rovnej cesty poľom, kde bol pôvodne ostrý oblúk k Poľnému Kesovu...

 

Ďalší rovný kúsok trate smerom k nákladišťu Poľní Kesov (Km 7)

 ... po jednej rovine, sme zabočili doprava a nasledovala ďalšia rovina. Po tejto rovine (obrázok hore a mapa) sme sa dostali k (asi) nákladišťu, pri ktorom bol kilometrovník...

... keď sme sa konečne dostali kúsok ďalej od "asi nákladišťa", uvideli sme nejakú priepasť (ako vojenský bunker) a za ňou násyp...

Po dlhšej ceste, sme sa dostali (asi) k miestu, kde sa pravdepodobne trate stretali ...(foto 1 - pravdepodobne miesto výhybky, foto 2 (napravo) nenápadná pivnica (?) )

 

... keď sa trate nestretali na tomto mieste (foto hore), tak asi tu (foto dole). Z tohto miesta by ste sa dostali k močiarom kde nájdete perfektne prerobený železničný most.

 

Ako sme pokračovali v hľadaní...

.. od tohto miesta (foto hore) bol plán zabočiť na dedinu. Zahliadol som však trávnatú cestu a vedľa nej pravdepodobne násyp. A tak sme išli ďalej. Išli sme možno niekoľko kilometrov a možno aj vedľa železnice. Dezorientovaný sme sa dostali k poľnému rybníku, kde bol koniec cesty. Vrátili sme sa na trávnatú cestu a išli ďalej. Dostali sme sa sem... 
* MAPA (schéma našej cesty s popisom)

... a tak sme sa chtiac či nechtiac nakoniec dostali k hlavnej trati cukrovarky ...
(pokračovanie v článku hlavná trať)

 

Záverom

Sami   ste  spoznali  že  pozostatky  nie  sú len  rozorané pásy v  poli, ale aj   veľmi vzácne historické artefakty. Verím, že tieto fotografie budú veľmi vzácnou položkou na slovenskom, železničnom internete. K tomu by som chcel dodať, že všetky fotografie sú povolené zverejňovať a šíriť len pod podmienkou dopísania autora v štýle - foto - ©  L. Perný a kol.

Chcem sa ešte poďakovať "Addamsovi" z Rail.sk za články Po stopách... z Rail CD (veľmi nám to pomohlo). Najviac však ďakujem J. Přibilovy a J. Bosáčkovi za všetky články a mapy ktoré mám od neho k dispozícii ..

© L. Perný
September 2005

Galéria k článku 


 

 

     
 

 

Počet: 40 fotografií  

 

©, design,  photos  L. Perný, 2006  & Milan Perný remer11@azet.sk 2005-2006
/
photos - © L. Perný
Zdroje : 1, Vzpomínky na Šuranskou železnice (Josef Bosáček - ŽELEZNICE )
2, Po trase šuranské cukrovarské železnice (Jaroslav Přibil) 
3, obyvatelia obcí Branč, Jozefov Dvor, Taráň Rastislavice    
4, rail.sk / mapy, informácie